Мод тарих, арчлах гарын авлага, сургалтын материал